About us

TaxiThailand.com เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่จะใช้บริการแท็กซี่สาธารณะที่ได้รับการจดทะเบียน อย่างถูกต้องจากกรมการขนส่งและมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รวมถึงผู้ขับขี่ มีการลงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบกฎหมาย

โดยผู้ที่สนใจใช้บริการแท็กซี่ สามารถแจ้งให้แท็กซี่ซึ่งได้แก่ศูนย์บริการแท็กซี่สาธารณะกลุ่มแท็กซี่ VIP และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่แท็กซี่ เพื่อแจ้งความประสงค์และ เจ้าหน้าที่ผู้ขับขี่แท็กซี่จะติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียกใช้บริการแท็กซี่ ทีมงานผู้พัฒนาระบบ และผู้อำนวยการโครงการมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และเกิดการใช้ แท็กซี่ และ Taxi VIP ที่มีบริการอยู่ในจุดต่างๆทั่วประเทศไทย อย่างมีความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมถึงได้รับบริการด้วยอัตราค่าบริการที่มาตรฐาน ซึ่งโครงการนี้จะมีการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้ระบบยิ่งดีดีขึ้นไป

หากผู้ใช้บริการหรือบุคคลในองค์กร มีข้อแนะนำ คำติชม รวมถึงปัญหา กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ที่ส่วนงาน contact โดยเบื้องต้นโครงการ TaxiThailand.com นี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อันได้แก่ บุคคลธรรมดา องค์กรภาครัฐในการให้คำแนะนำ และภาคเอกชน ในการให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ เพื่อเริ่มต้น ให้โครงการ TaxiThailand.com นี้เกิดขึ้นได้